Pescuit 
 

Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:54

Art. 71. (1) Inspectorii piscicoli şi personalul cu drept de control prevăzut de prezenta lege, trebuie supună
confiscării unelte de pescuit, bărcile cu motor, mijloacele de transport pe apă şi pe uscat şi alte instrumente de pescuit interzise
şi pot confisca pe cele neinterzise, utilizate pentru infracţiuni, aşa cum sunt ele descrise în dispoziţiile prezente şi în legislaţia
penală în vigoare.
(2) Inspectorii piscicoli şi personalul cu drept de control prevăzut de prezenta lege, pot confisca ambarcaţiunile, automobilele
şi alte vehicole, precum şi animalele de tracţiune utilizate pentru comiterea unor infracţiuni pentru deplasarea la şi de la locurile
unde au fost comise infracţiunile sau pentru a transporta sau comercializa peştii capturaţi.
(3) Prevederile legii penale privind confiscarea extinsă se aplică şi infracţiunilor prevăzute de prezenta lege.(4) Peştele confiscat, în măsura în care acesta nu mai poate fi returnat în mediul acvatic de unde a fost extras, va fi predat la
cea mai apropiată unitate de comercializare a peştelui, la valoarea de achiziţie al celui mai apropiat Centru de Primă Vânzare
sau magazin pescăresc.
(5) Unităţile de comercializare a peştelui sunt obligate să primească şi să comercializeze produsele piscicole provenite din
confiscări, dacă acestea corespund cerinţelor de comercializare.
Personalul cu drept de pază este obligat să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile
ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată
un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de
urmărire penală;
(6) Bunurile confiscate, de către cei îndreptăţiţi să constate infracţiunea, vor fi predate în custodia păgubitului sau a
organelor de poliţie, pe bază de proces verbal, până la soluţionarea cauzei de către organele în drept.
Art. 72. (1) Personalul de pază al unităţilor piscicole, este obligat, în cazul depistării unor infracţiuni flagrante, să
prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al
altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor
măsuri.
(2) Personalul de pază din amenajările piscicole pot deţine în condiţiile legii, arme de vânătoare cu alice
sau arme cu destinaţie utilitară pentru combaterea avifaunei ihtiofage, care nu face obiectul protecţiei sau restricţiilor în
perioada septembrie-martie; armele vor avea caracter de armă de serviciu, iar regimul acestora este cel prevăzut de legislaţie.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:56

Titlul 9. Sancțiuni
Art. 73. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz,
răspunderea administrativă, civilă sau penală.
Art. 74. Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
a. pescuitul de agrement al oricăror specii de peşte şi de alte vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis de pescuit
în habitatele piscicole naturale sau fără tichet teritorial sau necompletarea de îndată în carnetul de capturi a
capturii ;
b. neprezentarea permisului de pescuit, a licenţei sau autorizaţiei de pescuit atunci când acestea sunt solicitate de
către persoanele cu atribuţii de control;
c. încălcarea condiţiilor pentru practicarea pescuitului de agrement prevăzute în prezenta lege;
d. pescuitul de agrement al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.
Art. 75. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu
reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:
a. prinderea salmonidelor cu mâna sau cu alte unelte de pescuit artizanale și neautorizate;
b. pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
c. pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
d. Incalcarea conditiilor de desfasurare a pescuitului de agrement şi sportiv
e. mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;
f. pescuitul de agrement în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al resurselor acvatice vii, în
perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.
Art. 76. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu
reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a. plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor, canalelor şi a
Dunării;
b. utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar Razim-Sinoe, în ghiolurile
Belciuc, Erenciuc şi în lacurile litorale;
c. neducerea la îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de
inspecţie şi control;
d. capturarea peştelui cu unelte de plasă şi cu pripoane în râurile şi în lacurile din zona de munte, precum şi în
râurile colinare şi de şes, cu excepţia Dunării şi Prutului;
e. nemarcarea uneltelor de pescuit comercial ;
f. pescuitul cu unelte neautorizate.
g. încălcarea condiţiilor de autorizare.
Art. 77. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:
a. introducerea speciilor alohtone, aşa după cum sunt definite de Regulamentul (CE) 2007/708, în habitatele
piscicole naturale sau în amenajările piscicole, fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi
fără avizul autorităţii publice responsabile de protecţia mediului;"
b. nedeţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură sau existenţa unor neconcordanţe între
conţinutul acesteia şi constatările efectuate.
Art. 78. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei şi cu
reţinerea şi suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei, după caz:
a. pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea sau comercializarea resurselor acvatice vii
provenite din habitatele piscicole naturale sub dimensiunea minimă legală;
b. refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul şi inspecţie la sediile și sucursalele unităților
controlate, navelor/ambarcaţiunilor, autovehiculelor, unităţilor de acvacultură, unităţilor de procesare şi/sau
comercializare, precum şi în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit de agrement;
c. utilizarea unei nave/ambarcaţiuni la pescuitul în scop comercial, neinscripţionată cu marcaj exterior corespunzător
licenţei de pescuit sau cu inscripționare falsă ;
d. pescuitul în scop comercial şi recreativ/ sportiv pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj
Art. 79. Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei:
a. distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor
hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă prin amploarea lor nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
b. distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru peşti, a topliţelor şi a cascadelor podite, dacă nu
constituie infracţiune potrivit legii;
c. plasarea unui baraj, a unei instalaţii sau a oricărei facilităţi de pescuit, care are drept scop împiedicarea completă
a trecerii peştilor sau ţinerea acestora în captivitate, cu excepţia celor autorizate în acest scop de Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instanța de judecată poate dispune refacerea spațiilor, în conformitate cu
condițiile legale, fără a aduce atingere prevederilor prezentului titlu;
d. reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se
periclitează existenţa resurselor acvatice vii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
e. distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpă a zonelor de protecţie perimetrală a amenajărilor piscicole,
dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
f. neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea peştilor în sistemele de alimentare cu apă,
irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale;
g. neluarea măsurilor pentru curăţarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea resurselor acvatice vii la
construcţia sau golirea lacurilor de acumulare;
h. neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de
barare;
i. aruncarea , deversarea sau scurgerea în apele menționate la art.6, direct sau indirect, a unor substanțe care
afectează peștele sau nutriția, reproducerea și valoarea alimentară a peștelui, dacă nu constituie infracţiune
potrivit legii penale;
j. pescuitul lostriţei;
k. neexecutarea lucrărilor pentru protecţia şi refacerea ecosistemelor acvatice naturale ale peştilor şi ale celorlalte
vieţuitoare acvatice vii;
l. circulaţia autovehiculelor de orice tip şi transportul cu orice mijloace al buştenilor prin albia minoră a râurilor şi
pâraielor din zona de munte;
m. lipsa sau neprezentarea documentelor de provenienţă a produselor piscicole la unitatea de comercializare în
momentul controlului privind comercializarea peştelui.

Art. 80. Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei şi
interzicerea dreptului de a practica activităţi pescăreşti pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a. nedeţinerea licenţei/autorizaţiei de pescuit comercial, de agrement sau de procesare, după caz;
b. Pescuitul în perioadele şi locurile în care se interzice pescuitul prin ordinul de prohibiţie;
c. reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;
d. deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de
către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile sau cu terenurile
inundabile;
e. pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor
vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;
f. pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;
g. deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor sau a altor resurse
acvatice vii la momentul controlului efectuat de organele de control. Săvârşirea faptei din culpă se
pedepseşte;
h. producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate
a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit
comercial;
i. pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau
harponare;
j. producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament cu
ochiul de plasă mai mic de 45 mm ;
k. introducerea în ecosistemele acvatice naturale a speciilor fără respectarea condiţiilor stabilite prin actele
de reglementare ale autorității publice centrale responsabilă de sectorul pescăresc.şi ale autorităţii publice
responsabile de protecţia mediului.
Art. 81. (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani şi interzicerea
dreptului de pescuit pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani după ispăşirea pedepsei:
a. pescuitul electric, deţinerea, fabricarea, producerea și comercializarea și/sau folosirea aparatelor şi dispozitivelor
care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu
substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii resurselor acvatice
vii;
b. pescuitul cu unelte şi prin metode interzise;
c. capturarea și/sau omorârea deliberată a mamiferelor marine;

d. aruncarea de substanţe chimice sau momeală în habitatele piscicole pentru ameţirea sau distrugerea resurselor
acvatice vii;
e. pescuitul, deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din mediul sãlbatic,
precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, cu excepţia celor proveniţi din acvaculturã pentru
care se face dovada originii prin documente şi/sau marcaje justificative legale;
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 82. (1) Sunt supuse ridicării în vederea confiscării bunurile prevăzute de art. 71 şi 72 precum şi orice alte
bunuri care au fost folosite la săvârşirea infracţiunilor indiferent de proprietar.
(2) Bunurile rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constând în peşte, icre, alte resurse acvatice, sunt supuse
confiscării şi vor fi returnate în mediul acvatic dacă sunt în stare vie, vor fi valorificate deîndată, dacă indeplinesc condiţiile de
comercializare sau vor fi supuse confiscării sanitare-veterinare în cazul în care nu se pot aplica cele menţionate anterior.,
(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în condiţiile
legii, contravaloarea făcându-se venit la Fondul pentru Sectorul Pescăresc, după deducerea prejudiciului cauzat părţii
vătămate.
(4) în garantarea acoperirii prejudiciului se poate solicita instanţei aplicarea confiscării extinse în conformitate cu prevederii legii
penale.
Art. 83. În cazul faptelor comise pe timp de noapte se va aplica maximul sancţiunilor prevăzute de lege. Şi în cazul
în care acestea sunt comise de către persoane sau grupuri de persoane sau de persoane cu atributii in protejarea resursei
piscicole sau de control si constatare a contraventiei si infractiunilor
Art. 84. Furtul de peşte în dauna unor persoane private sau a statului constituie infracţiune contra patrimoniului şi
se pedepseşte conform Codului Penal.
Art. 85. Vânzarea peştelui fără documente legale atrage după sine anularea permisului, licenţei, autorizaţiei pentru
posesorii de licenţă şi autorizaţie şi constituie infracţiune pentru orice persoană.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 06:58

Noi atribuţii pentru organele de mediu

În materia protejării mediului, Noul Cod Penal, în vigoare de la 1 februarie 2014, nu modifică modul de incriminare a infracţiunilor care atentează la un mediu sănătos, stabilit prin reglementările de bază: Legea mediului, Legea ariilor naturale protejate, Legea apelor şi Legea minelor.

Există totuşi o modificare de esenţă ce priveşte atribuţiile organelor de constatare (art. 61 Noul Cod de procedură penală), care arată că ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, acestea sunt obligate să întocmească un proces verbal despre cele constatate. Discutăm aici de atribuţii lărgite şi ale organelor cu competenţe în materia protejării mediului, gen Garda de Mediu, inspectorii Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale, ai Administraţiilor Apelor Române ori custozii ariilor protejate.

Toate aceste organe, care până acum puteau doar să dea un telefon Poliţiei sau Jandarmeriei, din acest moment pot să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii, de ridicare şi conservare a mijloacelor de probă şi chiar să realizeze percheziţii corporale sau ale vehiculelor, să-l prindă pe făptuitor şi să-l prezinte organelor de urmărire penală, în cazul infracţiunilor flagrante.

În plus, actele întocmite de către aceste organe constituie automat acte de sesizare a organelor de urmărire penală şi se înaintează de îndată Poliţiei şi Parchetului. Mai mult, conform articolului 267 din Codul Penal, persoanele sus amintite, funcţionari publici sau persoane asimilate acestora, comit chiar o infracţiune dacă omit să sesizeze organele de urmărire penală. Au deci nu doar drepturi, ci şi obligaţii sporite. În beneficiul unui mediu mai sănătos...

Cristian Rusu
avocat

www.bihoreanul.ro
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 09 Mar 2014, 07:06

Cu speranta ca v-am fost de ajutor va doresc lecturare placuta si fire intinse.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde B.Roland » 09 Mar 2014, 07:17

chestia cu mediul e oke..
oricum e pacat de natura.. atata gunoaie gasesti pe canale si nu numai, Chiar si pe BALTI coaja de seminte peste tot, in unele locuri...
multumim de informatii.
B.Roland
Membru forum
 
Mesaje: 257
Membru din: 14 Feb 2014, 12:21

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde Dady » 16 Mar 2014, 09:48

am rasfoit legea... cred ca nu mai prezinta interes. Consider un sistem legislativ corect, acel sistem care este plecat dinspre pescari. Cine poate cunoaste mai bine necesitatea legislaturii in acest sens.
Consider ca pescuitul asa denumit sportiv ar trebuii structurat pe doua directii:
- pescuit de placere, recreativ, diletantist.
- pescuit sportiv- competitional
Sistemul pescuit de placere- diletantist, asa cum il numesc in alte tari europene, este un sistem al domeniului public, asociativ. Aici ar trebuii structurate si legiferate toate problemele asociatiilor iar cei ce vor sa practice acest tip de pescuit trebuie sa se supuna unui sistem legislativ intocmit strict pe acest domeniu. Aici ma refer la accesul la resursa apelor domeniului public pe tot teritoriul tarii fara a mai apare o referire legislativa pentru pescarii turisti... mi se pare o mare prostie aceasta prevedere. Atata timp cat rezerva piscicola a domeniului public apartine statului, atunci mi se pare corect ca sistemul de taxare sa fie unic pe toata tara si achitabil pe sistem card efectuat la diverse banci care pot elibera carduri in acest sens. Asta insemneaza eliminarea unor verigi intermediare, vezi inspectori anpa si alta gramada de angajati ai sistemului total neproductiv, ar elimina intarzaieri la venirea permiselor, a asteptarii ordinului ministrului, si a altor cheltuieli, pe care un stat sarac ar trebuii sa le faca, cheltuieli care la nivel national sunt destul de mari si care ar putea fi folosite in cu totul alt scop, sa zicem paza sau populari sau multe alte treburi utile societatii pescaresti...nimic mai simplu, pescarul merge si achita suma, pe card si poarta cardul asupra sa. Controlorii trebuie sa fie dotati cu un cititor de card, asta ar simplifica total sistemul, ar putea fi landemana tuturor la orice ora si zi din an...
Inspectorii teritoriali ar trebuii cuplati la sistemul de mediu teritorial si sa lucreze impreuna cu acestia si cu garda de mediu, garda care nu prea are treaba cu mediul, institutie complet politizata care satisface numai cerinte politice, asa cum toata lumea stie...
Inspectorii ar trebuii sa se ocupe de inventarierea capacitatii piscicole, nu sa obligi pescarul sa poarte carnete, fise si sa le completeze imediat ce prinde pestele... la contraventii asa scrie... o alta tampenie...inspectorii sa se ocupe de planuri de protectie, curatenia apelor si mediului, populari, si foarte important, realizarea unui sistem prin rotatie a unor capacitati destinate pescuitului sportiv, care sa fie permise desfasurarii activitatii de pescuit sportiv si pe perioada de reproducere a pestilor. Spun asta pentru ca pasiunea este mare si tentatiile pot duce la ilegalitati. Nu se produc pagube daca s-ar proceda inteligent, iar avantajele ar fi enorme. In primul rand, apele pescuite de pescarii unditari pe interzis, ar fi mult mai bine aparate inpotriva braconajului... se poate admite pescuitul cu eliberare a unor specii de importanta majora ale arealului respectiv. Ceva trebuie facut si pentru pescari, nu numai sa le iei banii..Asociatiile pot avea activitate sportiva competitionala. De aici vor pleca pescarii de elita care vor forma elita competitionala a tarii, aici se afla de fapt pepiniera...
In sistemul de pescuit competitional, as face diferenta legislativa intre asociatie si club. Lucru care la ora actuala nu exista. La noi e totuna.
Clubul, trebuie legiferat ca o forma asociativa de domeniu privat. Aici legiuitorul ar trebuii sa faca distinctie foarte importanta pentru ca, cluburile pot avea patrimoniu privat, adica lacuri, balti etc.... Ele nu trebuie sa aibe caracter public. In club trebuie admisi numai cei ce sub contract vor desfasura activitate pur competitionala deservind interesele clubului respectiv. De asemeni, foarte important, clubul trebuie sa aibe surse de finantare, asta ar presupune interese in piata de specialitate. Prin statut cluburile ar trebuii sa aloce finantarii activitatii, procente din cifra de afaceri, din profit. Aici vorbim de cu totul altceva, despre o elita care provine din asociatii. Orice membru al oricarui club, poate fi si membru de asociatie si invers, poate participa la competitii atat la asociatii cat si la cluburi, atata timp cat nu lezeaza interesele clubului care pot contravine contractului.
In lege ar trebuii stipularea creerii bazei sportive pentru asociatii, lucru total deficitar la noi. Infiintarea pistelor de competitii, finantarea acestor investitii, proiecte functie de tipul de pista urmarit... aici pot fi piste cu scop local, interjudetean, national si international. Fiecare tip de pista trebuie sa corespunda unor cerinte...
De spus se pot spune. Trebuie totul structurat intr-un sistem legislativ la care sa participe pescarii unditari si acesta sa devina un proiect plecat de la noi pentru noi...sistem corect si total democratic...dar cine sa faca acest lucru... uite...ne trezim cu legi complet anapoda... si cu sisteme care pot devenii foarte usor controlabile si corupte... asa vad eu un progres esential si o treaba aplicata atat pentru pescarul care pescuieste recreativ, diletantist, cat si pentru cel care vrea sa se dedice competitiei...
Dady
Membru forum
 
Mesaje: 53
Membru din: 25 Feb 2014, 15:34

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 06 Ian 2017, 13:16

ANUNȚ
Conform prevederilor art. 23, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/23.11.2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura:

"pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ."

Până la încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale se va desfășura de către persoanele fizice pe baza permiselor de pescuit eliberate doar de asociațiile de pescari legal constituite aflate în evidența MADR-ANPA, care au contracte aflate în derulare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură. Permisele emise de ANPA în anii anteriori pot fi vizate pentru anul 2017 de către aceste asociații.
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Re: Legislatie pescuit sprtiv recreativ

Mesaj necititde koko » 06 Ian 2017, 13:23

SITUAȚIA CONTRACTELOR PESCUIT R/S provizorie:

2 403/21.01.2010 FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA Str. Octavian Goga nr. 7, Alba Iulia 3488/13.07.2006 POPESCU STEFAN
LISTA ASOCIIATIILOR DE PESCARI SPORTIVI AOTORIZATE
AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURĂ
3 574/01.02.2010 A.P.S. "NADA PE UNDE" Str. Smaranda Brăescu nr. 43, sector 1, Bucureşti 75/15.08.2006
4 280/18.01.2010 ASOCIATIA "CAPRIORUL" MURES Str. Brasovului nr. 11, ap. 69, Targu Mures 45/26.05.2009
5 325/20.01.2010 ASOCIATIA PESCARILOR HUEDIN Str. Violetelor nr. 1, Huedin, jud. Cluj 11/15.07.2009
6 573/01.02.2010 A.V.P.S. POTAISSA TURDA Str. Ştefan cel Mare nr. 26, Turda 2/31.11.2008
7 643/03.02.2010 ASOCITATIA ALBATROSUL TUZLA Str. Zefirului nr. 10A, Constanta 3772/212/2008/17.03.2009 OLTEANU EMIL
8 640/03.02.2010 A.J.V.P.S. DOLJ Str. Vasile Conta, bl. U1, Craiova 5/19.02.1998
9 685/04.02.2010 A.V.P.S. TÂRNAVA MARE Str. Taberei nr. 18, Odorheiu Secuiesc 9/04.02.2008
10 691/04.02.2010 A.J.V.P.S. GALAŢI Str. Brăilei nr. 86, bl. BR 5A, Galaţi 438/A/1998
11 698/04.02.2010 A.J.V.P.S. CONSTANŢA Str. Baba Novac nr. 1, bl. L118, Constanţa 413/A/1998
12 699/04.02.2010 A.J.V.P.S. SĂLAJ Str. Corneliu Coposu, bl. K20-21, Zalău 22/1998
13 715/05.02.2010
ASOCIAŢIA CLUBUL DE VÂNĂTOARE
ŞI PESCUIT SPORTIV
"FĂGEŢEL MORTONCA"
Com. Subcetate nr. 219, jud. Harghita 4/23.07.2007
14 722/05.02.2010 A.P.S. TIMIŞOARA Str. Bela Bartok nr. 17, Timişoara 65/12.06.2006
15 726/05.02.2010 A.J.V.P.S. TULCEA Str. Isaccei nr. 10, Complex, Tulcea 2043/1997/02.10.2000
16 727/05.02.2010 A.V.P.S. SAT VACANTA ROSU Str. Babadag nr. 158, bl. 13, parter, Peco, Tulcea 74/2006 din 26.02.2010
17 728/05 02 2010 728/05.02.2010 A P S CARABURUND A.P.S. CARABURUND com Baia jud Tulcea com. Baia, jud. Tulcea 967/2006 967/2006
18 729/05.02.2010 A.V.P.S. ALBATROS str. 6 Martie, FN, com. Jurilovca, jud. Tulcea 625/20.12.2004
19 738/05.02.2010 A.V.P.S. DIANA DE CALLATIS şos. Constanţei, bl. PY4, parter, Constanţa 8/24.11.2004
20 759/08.02.2010 A.J.V.P.S. CARAŞ SEVERIN Str. I.L. Caragiale, bl. 1-2, Reşiţa 267/PJ/22.01.2001
21 760/08.02.2010 A.J.P.S. CLUJ Str. Cuza Vodă, bl. A, Cluj Napoca 96/24.08.1990
22 767/08.02.2010 A.J.V.P.S. BISTRIŢA NĂSĂUD Str. Poligonului nr.15, Bistriţa Năsăud 226/A/1997
23 769/08.02.2010 A.P.S. "BIBANUL" DOLJ Str. Brazda lui Novac, bl. K28, parter, Craiova 58/08.04.2008
24 778/08.02.2010 A.J.V.P.S. MUREŞ Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, Târgu Mureş 624/A/98/2002
25 781/08.02.2010 A.J.V.P.S. PRAHOVA Str. Toma Caragiu nr. 1-5, Ploieşti 26/28.02.2002
26 855/10.02.2010 A.J.P.S. GALAŢI str. 1 Decembrie 1918, BR 12, bl. S9D, Galaţi 73/18.08.2006 DARABĂ DORIN
27 782/08.02.2010 A.V.P.S. CÂMPINA Str. Carol I nr. 46, bl. 12E, parter, Câmpina 51/1998/27.04.2006
28 796/08.02.2010 A.J.V.P.S. MARAMUREŞ Bd. Unirii nr. 12, Baia Mare 1015/A/1998
29 817/09.02.2010 A.V.P.S. ACVILA Bd. Ion Mihalache nr. 275, sector 1 9/21.03.2006
30 847/09.02.2010 A.J.V.P.S. ARAD Str. Mărăşeşti nr. 6, Arad 41/18.04.2008
31 861/10.02.2010 A.V.P.S. TOPLIŢA Str. Sportivilor nr. 2, Topliţa, jud. Harghita 3/06.03.2006
32 862/10.02.2010 A.J.V.P.S. VRANCEA Str. Peneş Curcanul nr. 2 bis, Focşani 3815/1997/02.10.2000
33 873/10.02.2010 A.V.P.S. SOMEŞ DEJ Str. Mihai Viteazu nr. 2, Dej, jud. Cluj 155/PJ/05.11.1999/ 26 09 2008 26.09.2008
34 874/10.02.2010 A.V.P.S. SIGHIŞOARA Str. Hermann Oberth nr. 39, Sighişoara 454/06.06.1990
35 883/10.02.2010 A.V.P.S. IAŞI Str. I.C. Brătianu nr. 30, Iaşi 83/A/2003/06.11.2003
36 884/10.02.2010 A.J.P.S. BRAŞOV str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Braşov 151/1998
37 888/10.02.2010 A.P.S. LOSTRIŢA PETROŞANI str. 1 Decembrie 1918, bl. 74, corp C, etaj, Petroşani 27/A/13.09.2005
38 890/10.02.2010 A.V.P.S. HUBERTUS Str. Kossuth Lajos, bl. I/80, ap. 12, Cristuru Secuiesc 92/02.12.1998
39 909/11.02.2010 A.J.V.P.S. CLUJ Str. Cuza Vodă, bl. A, Cluj Napoca 51/1998/27.04.2006 BUZINOVSCHI MIRCEA
40 891/10.02.2010 A.J.V.P.S. ALBA Calea Moţilor nr. 6, Alba Iulia 345/21.03.2005
41 895/11.02.2010 A.V.P.S. GHEORGHENI Cartierul Revoluţiei, bl. I/40/A/4, Gheorgheni 528/A/1997
42 916/11.02.2010 A.J.V.P.S. VÂLCEA Str. Regina maria nr. 5, bl. J, Râmnicu Vâlcea 845/A/1998
43 931/11.02.2010 A.J.V.P.S. NEAMŢ Bd. Decebal nr. 35, Piatra Neamţ 39/1998
44 932/11.02.2010 A.J.V.P.S. HUNEDOARA Str. George Coşbuc nr. 21, Deva 21/PJ/27.03.1998
45 933/11.02.2010 A.J.V.P.S. MEHEDINŢI Str. Aleea Castanilor nr.1, bl. A1, sc. 5, ap.1, Drobeta Turnu Severin 955/A/1998 DUŢĂ ADRIAN
46 952/12.02.2010 A.J.V.P.S. CĂLĂRAŞI Str. Portului nr. 7, Călăraşi 3276/A/97 din 13.11.2002
47 957/12.02.2010 A.J.V.P.S. GORJ Str. G-ral. Tell, nr. 28A, Târgu Jiu 444/A/1998
48 964/12.02.2010 A.V.P.S. DIANA Calea Moşilor nr. 128, sector 2, Bucureşti 106/09.06.1998 DRĂGAN GHEORGHE
49 994/15.02.2010 A.J.V.P.S. BACĂU Str. Mihai Viteazu nr. 4, Bacău 5857/2000/23.01.2001
50 988/15.02.2010 A.P.S. "AQUA CRISIUS" ORADEA Pţa. 1 Decembrie, nr. 4-6, Oradea 149/A/2006/05.06.2006
51 996/15.02.2010 A.V.P.S. ROMAN Str. Eternităţii nr. 21, Roman 1404/A/1997 GROSU MARIUS
52 1003/16.02.2010 A.J.V.P.S. BUZĂU Str. Unirii, bl. 12F, parter, Buzău 71/07.09.2006
53 1029/17.02.2010 A.P.S. CHEILE LAPUŞULUI Pţa. Eroilor nr. 2, Târgu Lăpuş, jud. Maramureş 107/02.04.2009 RISTICI DRAGOŞ MARIAN
54 1037/17.02.2010 A.P.R.S. "PESCARUL BUZOIAN" Str. Stadionului, bl. 28, sc. D, et. 3, ap. 75, Buzău 21/03.04.2007 BURHALĂ FLORINEL
55 1043/17.02.2010 A.P.S. "PRO FISH" VÂLCEA Str. Calea Lui Traian nr. 162, bl. 26, sc. B, ap. 13, Vâlcea 57/23.12.2005 DRĂGHICESCU ALEXANDRU
56 1055/18.02.2010 A.V.P.S. "ZIMBRUL ROMÂNESC 2007" Str. Şelari nr. 9-11, sector 3, Bucureşti 64/03.10.2007 CIOBOIU NICOLAE
57 958/12.02.2010 A.J.V.P.S. SIBIU Str. Constituţiei nr. 20, Sibiu 34/A/22.11.2005
58 1074/18.02.2010 A.V.P.S. FĂGĂRAŞ Str. Livezi, nr. 32, Făgăraş 1248/A/1998
59 1083/18.02.2010 A.P.S. BUCUREŞTI Str. Aleea Călineşti nr. 14, bl. C4, ap. 2, sector 4 70/12.12.2006 MITREA VASILE
60 1078/18.02.2010 A.P.S. MARTONKA Str. Pompierilor nr. 32, Gheorgheni, jud. Harghita 13/06.05.2009
61 1087/19.02.2010 A.J.V.P.S. DÂMBOVIŢA Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, Târgovişte 1192/A1998
62 1127/22.02.2010 A.V.P.S. RUPEA Str. Republicii nr. 119, Rupea 1309/A/1999
63 1128/22.02.2010 1128/22 02 2010 AJVPS ..... TIMIŞ St B l B t k 17 Ti i Str. Bela Bartok nr. 17, Timişoara 135/05.12.2005 135/05 12 2005
64 1129/22.02.2010 A.V.P. OLTENIŢA Bd. Mărăşeşti nr. 8-10, bl. A1-1, ap. 1, Olteniţa
65 1130/22.02.2010 A.J.V.P.S. SATU MARE Str. Petofi Sandor nr. 38, bl. 2, parter, Satu Mare 772/A/1997
66 1131/22.02.2010 A.V.P.S. "TURRIS" TURNU MĂGURELE Str. Chimiei, bl. G9, ap. 1, Turnu Măgurele 3/18.10.2004
67 1162/23.02.2010 A.J.V.P.S. BRĂILA Bd. Independenţei nr. 10, bl. B2, parter, Brăila 208/A/1998
68 1176/23.02.2010 A.J.V.P.S. IALOMITA Bd. Matei Basarab, bl. D6, Slobozia 25/04.11.1997 TUDOR ANGHEL
69 1169/23.02.2010 A.P.S. DEVA Bd. Decebal, bl. 109, parter, Deva 17/A/20.04.2006 POPESCU STEFAN
70 1175/23.02.2010 A.V.P.S. CAREI Str. Grof Karoly nr. 2, Carei 7/24.06.2002
71 1196/24.02.2010 A.V.P.S. LUNCA Calea Moşilor nr. 128, sector 2, Bucureşti 702/1997 VLĂSCEANU IONUŢ
72 1193/24.02.2010 A.J.V.P.S. OLT Str. Nicolae Titulescu nr. 39, Slatina 5/24.03.2006
73 1207/24.02.2010 A.P.S. SCOBARUL Bd. Tudor Vladimirescu nr. 48, Alba Iulia 322/P/16.02.2010 DOCOLINA CORNEL
74 1273/26.02.2010 ASOCIAŢIA "ECOPESCAR" CALAFAT str. 22 Decembrie, nr. 13, Calafat, jud. Dolj 25524/06.04.2004 MIRONESCU EMANUEL
75 1227/25.02.2010 ASOCIAŢIA "LUCIOPERCA" CLUB PESCAR MODERN Str. Vasile Lucaciu nr. 5, Bistriţa 21/2009 din 04.06.2009
76 1235/25.02.2010 A.V.P. "VULTURUL BUZOIAN" Str. Principală, com. Siriu, jud. Buzău 3/02.02.2007 POSEA ANDREI
77 1238/25.02.2010 A.J.V.P.S. BIHOR Pţa Independenţei, bl. A10, Oradea 49/A/1998 din 25.09.2008
78 1292/26.02.2010 ASOCIAŢIA "CLUBUL ESCARILOR SPORTIVI APULUM" ALBA Str. Octavian Goga nr. 7, Alba Iulia 391/P/2010 POPESCU STEFAN
1337/A/1997
SPORTIVI APULUM" ALBA g ,
79 1319/01.03.2010 A.J.V.P.S. SUCEAVA Str. Ştefan cel Mare nr. 66, Suceava 911/A/1998
80 1391/02.03.2010 A.P.S. "DELFINUL" BUZĂU Str. Frăsinet, bl. B1, sc. A, ap. 16, Buzău 59/28.06.2006 CIOTLOS EMANOIL
81 1422/03.03.2010 A.J.V.P.S. ARGEŞ Str. Mihai Viteazu nr. 29, Piteşti 93/A/1997 ISTRĂTESCU CONSTANTIN
82 1412/03.03.2010 A.P.S. HUNEDOARA Str. Victoriei nr. 8, Hunedoara 14/11.05.2006
83 1458/03.03.2010 A.P.S. MOB-PESC ROVINARI Str. Aleea Şcolii, bl. G10, Rovinari, jud. Gorj 44/28.12.2008
84 1463/04.03.2010 A.V.P.S. MUFLONUL Bd. Nicolae Bălcescu nr. 30, Buzău 48/28.12.2005 ENE BOGDAN
85 1505/05.03.2010 Filiala Sinoe a ASOCIAŢIEI SPORTIVE A PESCARILOR DE RĂPITORI Str. Titus Budac nr. 8, et. 2, TITAN PLAZA, Constanţa 103/F/2006 GRASU MARIUS
86 1503/05.03.2010 A.V.P.S. LIVADA Sînmartin 105/5, jud. Bihor 54/A/2005
87 1515/05.03.2010 ASOCIAŢIA RAST 2006 Str. Gabroveni nr. 98, loc. Rast, jud. Dolj 2/05.06.2007
88 1551/08.03.2010 ASOCIAŢIA ECO-PESCAR MEDIAŞ Str. Pictor Theodor Aman nr. 5, Mediaş 3768/16.03.2006
89 1564/09.03.2010 A.P.S. VIDRARU Str. Neagoe Voda nr. 9, Curtea de Arges 783/216/2009
90 1577/09.03.2010 A.J.P.S. DUNAREA GALATI Str. Saturn, interior Complex Tiglina I, Galati 59/12.02.2009
91 1583/09.03.2010 A.J.V.P.S. TELEORMAN Str. Libertatii nr. C1, Alexandria 1087/A/97
92 1606/10.03.2010 A.P.S. ALBA Str. Octavian Goga, nr. 7, Alba Iulia 563/09.05.
93 1631/10.03.2010 A.P.S. SOVATA 2008 Str. Vanatorilor nr. 10G, Sovata, jud. Mures 10/C/22.04.2008
94 1608/10.03.2010 1608/10.03.2010 CLUBUL DE PESCUIT LUFARUL CLUBUL DE PESCUIT LUFARUL Bd. 1 Mai, nr. 38, Constanta Bd. 1 Mai, nr. 38, Constanta 8628/212/2008 8628/212/2008 BĂLAN IONEL LAN IONEL
95 1655/11.03.2010 ASOCIATIA DE PESCUIT SI SCUFUNDARI AUTONOME "ALBATROS" Portul Tomis Constanta LIPSĂ CERTIFICAT
96 1655/11.03.2010 A.J.V.P.S. COVASNA Str. Kos Karoly 5/A, Sfantu Gheorghe 419/A/1998
97 1670/11.03.2010 ASOCIATIA ESOX SPINNING CLUB Str. Ion Minulescu nr.5, sc. A, ap. 2, Bistrita 5/25.02.2008
98 1676/11.03.2010 A.P.S. Tg. Secuiesc Pta. Gabor Aron nr. 21, Targu Secuiesc 6921/A/2007
99 1680/12.03.2010 ASOCIATIA MONSTER FISH Piata Unirii nr. 3, et. 4, ap. 41, Timisoara 82/10.07. BORCHIN MARIUS
100 5825/03.08.2012 CLUBUL SPORTIV MONSTER FISH Piata Unirii nr. 3, et. 4, ap. 41, Timisoara 2/08.08.2012 BORCHIN MARIUS
101 1686/12.03.2010 A.P.S. SATU MARE Str. Decebal nr. 10, Satu Mare 371/A/1990
102 1687/12.03.2010 ORGANIZATIA JUDETEANA A PESCARILOR SPORTIVI BRASOV 2009 Str. Lucernei nr. 6, bl. 57, et. 3, ap. 57, Brasov 28264/197/2009
103 1706/12.03.2010 A.J.V.P.S. GIURGIU Str. Vlad Tepes, bl. MUV 5, parter, Giurgiu MUSAT VASILE
104 1707/12.03.2010 A.V.P.S. DIANA TURNU Calea Aurel Vlaicu, bl. Z27B, Arad 36/03.07.1998
105 1708/12.03.2010 A.P.S. SALMO-CARPATICA LUPENI Str. Paringului nr. 4, bl. D6, sc. 2, ap. 15 Lupeni, 9/A/24.03.2006
106 1709/12.03.2010 A.P.S. CARAS Aleea Gladiolelor nr. 7, Resita 34/22.11.2005
107 1710/12.03.2010 ASOCITATIA PRIETENI PESCARI Aleea Musatini nr. 1, bl. M11, sc. D, ap. 19, Iasi 62/A/24.04.2006
108 1718/12.03.2010 A.P.S. ABRAMIS 2003 Piata Unirii, Pavilion 2, Pescarie, Giurgiu 6/10.04.2008
109 1738/12.03.2010 A.J.P.S. ARAD Bd. Decebal nr. 27, Arad 39/24.01.2006 IORDACHE LACRAMIOARA
110 1735/12.03.2010 A.J.P.S. MURES 2006 Str. Calarasilor nr. 12, Targu Mures 98/31.03.2006
111 1736/12.03.2010 A.P.S. ZARGAN DOLJ Str. Unirii nr. 64, Bailesti, jud. Dolj 1/17.05.2005
112 1737/12.03.2010 ASOCIATIA PESCARILOR ARANCA Sannicolau Mare, jud. Timis 3/13.08.2007
113 1762/15.03.2010 A.V.P.S. VEST ARAD Str. Poetului nr. 89, Arad 68/15.12.006 NISTOR ELISABETA
114 1769/15.03.2010 A.P.S. MOTRU FIR INTINS Bd. Garii nt. 1, Motru, jud. Gorj 1/02.03.2010 TUDOR CONSTANTIN
115 1777/15.03.2010 ASOC. GRUPUL DE PRODUCATORI DUNARE SALCIA Loc. Tiganasi, com. Burila Mare, jud. Mehedinti 8/17.05.2007 LUCA MIHAI
116 1771/15.03.2010 A.P.V. DIVICI Moldova Veche nr. 33, jud. Caraş Severin 1/16.01.2003
117 1772/15.03.2010 ASOC. PESCARILOR DE CRAP ARAD Str. Voinicilor, bl. 246, sc. B, et. 2, ap. 8, Arad 32/02.07.2008
118 1773/15.03.2010 ASOCIATIA VANATORUL Tautii Magheraus, strada 52, nr. 31, jud. Maramures 1/05.01.2010
119 1784/15.03.2010 A.V.P. BRADUL Str. Lt. Drăghicescu nr. 7, bl. E5, sc. B, ap. 23, Piatra Neamţ 8765/A/2009
120 1786/15.03.2010 A.V.P.S. DUN
ĂREA ALBASTR
Ă Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 22, sc. A, ap. 1, Orşova 1/A/24.01.2006
121 1822/16.03.2010 ASOCIA
ŢIA PESCARILOR DE R
ĂPITORI
Şos. Pipera-Tunari nr. 84F, Voluntari 78/PJ/2006 ANGHEL MIHAI
122 1800/16.03.2010 A.J.V.P.S. VASLUI Str. Mihail Kogălniceanu nr. 26, Vaslui 800/A/1997
123 1836/16.03.2010 1836/16 03 2010 AVPS .... MIERCUREA CIUC Str. Florilor nr. 10, Miercurea Ciuc aug.92 MIERCUREA CIUC St Fl il 10 Mi Ci 92
124 1837/16.03.2010 A.P.S. OLTENIA Str. I.D. Sîrbu nr. 1, bl. R4, ap. 14, Craiova 16/07.03.2006 DIROESCU CONSTANTIN
125 1823/16.03.2010 A.V.P. CÂMPULUNG MUSCEL Str. Matei Basarab nr. 23, Câmpulung Muscel 10/PJ/2004 MOLDOVEANU VALTER
126 1865/17.03.2010 A.V.P.S. "VULTURUL" BUCURE
ŞTI Str. Ion Nistor nr. 2, sector 3 168/10.07.1998 ELIAD C
Ă
T
ĂLIN
127 1908/18.03.2010 ASOC. FLY FISHINB CLUB MUSCA XIII Str. Sibiel nr. 7/58, Sibiu 11/05.02.2010 MIHAI GHEORGHE
128 1915/18.03.2010 A,.P.S. RIKA Str. Ady Endre nr. 1/A, Baraolt, jud. Covasna 33/06.10.2006
129 1928/18.03.2010 A.P.S. "FIR INTINS" OLTENITA Str. Pescarilor nr. 21, bl. M7, sc.A, ap. 1, Oltenita 3896/269/2008
130 1890/18.03.2010 A.V.P. TARA OASULUI Str. Unirii nr. 40, Negresti Oas, jud. Satu Mare 5/14.07.2008
131 1891/18.03.2010 ASOC. PRIETENI PESCARI - FIL.PASCANI Str. Eugen Stamate nr. 6-8, Pascani 10/PJ/26.05.2009
132 1892/18.03.2010 ASOCIATIA PESCARILOR "BANATUL" Str. Orsova nr. 11, bl. 122, sc. A, ap. 9, Timisoara 85/1998
133 1947/18.03.2010 ASOC. PESC. INDUSTRIALI SI SPORTIVI VALEA OLTULUI Str. Dudesti nr. 20A, Draganesti Olt 5/09.06.2009
134 2040/22.03.2010 A.V.P.S. SOIMUL ROMANESC Str. Fabricii nr. 18, Simeria, jud. Hunedoara 34/17.09.1999
135 2101/24.03.2010 A.P.S. CSUKA TANYA Str. Exterioara nr. 126, Gheorgheni, jud. Harghita 5/15.04.2010
136 2145/25.03.2010 ASOCIATIA PESCAR IALOMITEAN Sos. Brailei nr. 1, Slobozia nr. 2/2010 BRINZA SORIN
137 2165/25.03.2010 A.V.P.S. SACALUL Str. Dr. Moscovici nr. 56, Buftea 14/PJ/10.03.2010 MOLDOVEANU VIOREL
138 2166/25.03.2010 A.V.P.S. ZIMBRU TARGU NEAMT Str. Radu Teoharie, bl. D3, ap. 35, parter, Targu Neamt 1/PJ/07.01.2005
139 2219/29 03 2010 2219/29.03.2010 AVPS . . . . CAPRIOARA RAMNICULUI CAPRIOARA RAMNICULUI Str Caramidari bl 2 parter Ramnicu Sarat Str.
Caramidari, bl. 2, parter,
Ramnicu
Sarat 1AF/31 03 2006 1AF/31.03.2006 ALDEA VIOREL ALDEA VIOREL
140 2257/29.03.2010 A.P.S. AVATUL SATU MARE Loc. Lipau nr. 152, com. Culciu, jud. Satu Mare 9PJ/10.03.1995
141 2297/30.03.2010 ASOC. CLUB SPORTIV "CARPING CLUB" Str. politehnicii nr. 3, bl. I2, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 6 4/06.01.2009 PREDA MIHAIU GABRIEL
142 2316/31.03.2010 A.V.P.S. JIUL com. Malu Mare nr. 654A, jud. Dolj 20/16.02.2010 NUŢĂ TEODOR
143 2249/29.03.2010 A.P.S. FIR ÎNTINS ARAD Str. Calea Victoriei nr. 17, Arad 12/09.03.2010
144 2396/01.04.2010 A.V.P.S. DIANA BAIA MARE Str. Piaţa Revoluţiei nr. 2/1, Baia Mare, jud. Maramures 49/29.01.2001 PAMPA NECHITA
145 2398/01.04.2010 A.P.S. GHIBAN FISH 2008 Str. Isaccei nr. 125, Tulcea 9/01.07.2008
146 2471/07.04.2010 A.V.P.S. EGRETA Str. Victoriei nr. 137, Targu Jiu 12/16..04.2008 NUŢĂ FLOREA
147 2334/31.03.2010 ASOCIA
ŢIA SPORTIV
Ă HIMALAYA Str. Piaţa Corneliu Coposu nr. 1, Mediaş 10/04.05.2010
148 2250/29.03.2010 A.P.V. CLISURA DUN
ĂRII Sat Coronini nr. 4, jud. Caraş Severin 1/12.01.2007
149 2515/08.04.2010 ASOCIA
ŢIA PRO CODLEA Str. Nouă nr. 8, Codlea, jud. Braşov 53/2007
150 2486/07.04.2010 A.P.S. SI AGREMENT DELFINUL Str. Cantacuzino nr. 107, Costinesti, jud. Constanta 22169/212/2009
151 2631/12.04.2010 A.V.P.S. LUPUL CENUSIU Ceahlau, Statiunea Durau nr. 223, jud. Neamt 1/18.01.2008
152 2692/13.04.2010 ASOC. PRO ECO FISHING ARGES Bd. Republicii nr. 102, Pitesti 18/RA/2003 STOIAN BOGDAN
153 2704/14.04.2010 A.P.S. SURIANUL CUGIR Str. Grivitei nr. 56, bl. G3, ap. 19, Cugir, jud. Alba 772/P/08.04.2010
154 2889/19.04.2010 ASOCIATIA VANATORILOR MESES Str. Parcului nr. 2, Zalau 34/2009
155 2946/21.04.2010 APS Codalbu Str. Isaccea, bl. I.6, sc. A, et. 1, ap. 4, Tulcea 18/2006
156 3026/22.04.2010 3026/22.04.2010 OVPS Natura Salbatica OVPS Natura Salbatica Str. Principala nr. 385/H, com. Dalnic, jud. Covasna Str. Principala nr. 385/H, com. Dalnic, jud. Covasna 10/14.07.2009 10/14.07.2009 VOAIDES PETRU VOAIDES PETRU
157 3101/26.04.2010 APVS Vulturul Deva Str. Progresului, bl. B/39, Deva 3/A/21.01.2005
158 3141/26.04.2010 ASOC. PESCARI 4 EVER BUCURESTI Str. Toamnei nr. 89, sector 2, Bucuresti 9/26.03.2003 CEAUSU IULIAN
159 3449/05.05.2010 ASOC. CLUBUL PESCARILOR SI IUBITORILOR DE NATURA CAMPINA Str. Castanilor nr. 6A, Campina 5322/204/PJ/2008 COJOCARU CORNELIU
160 3447/05.05.2010 AVPS ACVILA CHISCADAGA com. Chiscadaga nr. 104, com. Soimus, jud. HD 21/A/01.11.2010
161 3696/12.05.2010 CENTRUL REGIONAL DE ECOLOGIE BACAU str. Vasile Alecsandri 39/E/1 Bacau 2543/2002
162 3873/18.05.2010 AVPS DIANA DOLJ Str. Bujorului nr. 12, Craiova 29/2002
163 3878/18.05.2010 ASOCIATIA PESCARII GIURGIUVENI Sos. Bucuresti, bl. 202/5D, sc. G, ap. 20, Giurgiu 3/06.03.2006 URDEA OCTAVIAN
164 3952/19.05.2010 ASOCIATIA CARPATICA FLY FISHING Str. Vulcan Judetul nr. 31-35, bl. 3A, sc. 2, et. 7, ap. 101, sector 3 45/20.04.2010 MARGINEAN MIRCEA
165 4058/27.05.2010 ASOC. DE PESCUIT SPORTIV RECREATIV com. Chilia Veche, jud. Tulcea 27/2005
166 4057/27.05.2010 ASOCIATIA AMICII PRUTULUI str. Cupidon nr. 5, Iasi 91/A/13.05.2010 SÎRGHE IOAN
167 4116/01.06.2010 ASOC. DE VANATOARE SI PESCUIT "PENES CURCANUL" sat Gageni nr. 201, com. Paulesti, jud. Prahova 10/27.04.2010 SAITOC SORIN
168 3179/27.04.2010 ASOCIATIA SPORTIVA "MILPOV" Str. Ana Ipatescu nr. 25, ap. 20, Timisoara 149/23.12.2009
169 4465/14.06.2010 ASOCIA
ŢIA VIDRA, BAIA MARE str. Vasile Lucaciu nr. 91, Baia Mare 38/08.06.2010
170 4542/16.06.2010 A.P.S. NATURA 2010 Str.Titu Maiorescu, bl.2-4, ap. 2, Panciu, jud.Vrancea 3/04.06.2010 G
ĂLĂŢANU DORIN MARIAN
171 4636/21.06.2010 ASOC. GOLD-CARP LOVE sat. Iermata Neagră, com. Zerind, jud. Arad 222/06.04.2010
172 4725/25.06.2010 ASOC. PESC. SP. PESCAR VÂLCEAN Str. Mihai Eminescu, bl.C14, sc.A, ap. 2, Rm.Vâlcea 22/2010 ZEGREA CRISTINA
173 4670/28.06.2010 FUNDA
ŢIA GE-RO BRA
ŞOV Str. Spicului nr. 24, bl. 59, sc. a, ap. 9, et. 2, Braşov 211/1997 CARAPALEA GHEORGHE
174 5068/08.07.2010 A.V.P.S. LEB
ĂDA BR
ĂILA Str. Mircea cel Mare nr. 12, Brăila 14/22.04.2010 UJE OCTAVIAN
175 5231/14.07.2010 A.V.P.S. DELTA CLUB BUCURESTI Loc. Maliuc, bl. 8, sc. B, ap. 16, jud. Tulcea 153/21.12.1999 TONE OVIDIU
176 5257/15.07.2010 A.V.P.S. ZIMBRU BUCURESTI str. Washington nr. 13, ap. 1, sector 1, Bucuresti 265/1993/RTMB BARBU DAN
177 5254/A5.07.2010 A.P.S. LINUL OLTENITA str. Pescarilor nr. 21, bl. M7, sc.A, ap. 1, Oltenita 6/29.06.2010
178 5450/26.07.2010 A.P.S. VALEA NIRAJULUI Jud Mures Str. Nirajului nr27/A Miercurea Nirajului 23/15.03.02007
179 5686/09.08.2010 A.P.E.S. TVR Bucureşti Calea Dorobanţilor nr.191 sector1 96/28.07.2010 NEGOESCU NICOLAE
180 5930/11.08.2010 A.J.P.S. GALA
ŢI FILIALA BR
ĂILA Str. Vadul Spitalului Nr.1, Brăila 22/30.06.2010
181 6430/07.09.2010 As. CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV DELTA FISHING Str. Matei Basarab nr. 71, Bl.111A, parter, sector3 Bucureşti 95/10.08.2010 DR
ĂGHICI LICU
Ţ
A
182 6667/20.09.2010 As. Sp. de Pescuit " VISUL PESCARULUI" Tirgoviste Str. Aleea Crângului nr.77, Tîrgovişte 29/I/A/2010/20.07.2010
183 6821/28.09.2010 A.P.S. "Dunărea Pescarilor" Str. Carpaţi nr.14 parter, cam.2 Voluntari Jud Ilfov 12/08.05.2009
184 7967/12.11.2010 A.P.S. Danubius Str. Vadului Nr.17, Bl.V7 Loc Hârşova Jud Constanţa 5/14.10.2010
185 8191/19.11.2010 8191/19 11 2010 ASOC CLUB SPORTIV GILORT ASOC. CLUB SPORTIV GILOR
T St P î l i 3 l N i j d G j Str. Parîngului nr.3 loc. Novaci jud Gorj 1712/267/210 din 02.09.2010 1712/267/210 di 02 09 2010
186 7602/28.10.2010 ASOCIA
ŢIA PESCARILOR ALBA Str. Garoafei nr. 5 Alba Iulia jud. Alba 45/07.10.2010
187 8235/23.11.2010 CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA Str. Octavian Goga nr. 7, Alba Iulia jud Alba 43/29.09.2010
188 8500/06.12.2010 CLUBUL SPORTIV "PARAPESCAR" Str. Durău nr.35, sector 1 Bucureşti 162/23.11.2010
189 8704/14.12.2010 A.P.S. LUMA
ŞUL Cartier 1 Mai, Bl.V20,sc.1, ap.2 Craiova jud Dolj 81/20.11.2010
190 8828/16.12.2010 A.P.S. "FIR ÎNTINS CURTEA DE ARGE
Ş" Str. CUZA VOD
Ă Bl.C9,Sc.C ap.47 jud Argeş 21/15.11.2010
191 8984/27.12.2010 NORD CRAP CLUB BAIA MARE Str. Victoriei, Nr.90A, ap.8 Baia Mare/ Maramureş 12/09.03.2010
192 8772/24.11.2010 As. Acvacultorilor BANAT STURIO Giarmata Vii Str. Teilor nr.53, jud. Timiş 49/19.05.2008
193 16/03.01.2011 CLUBUL SPORTIV ZARGAN-DOLJ Str. Unirii, nr.64, mun. Băileşti, jud Dolj 3/01.10.2010
194 141/10.01.2011 A.V.P.S. "CODRENII DEVA" Loc. Sântuhalm nr.101 A, jud Hunedoara 35/A/09.11.2010
195 320/17.01.2011 Asociaţia Pescarilor Sibiu Str. Arhivelor nr.6 ap.2 Sibiu 91/15.12.2010
196 382/19.01.2011 A.P.S."SZEPVIZ-TATROS" Str. Principală nr.636/A, com Lunca de Jos Jud Harghita 24/08.06.2006
197 550/26.01.2011 Asociaţia Club Sportiv Green Lake Str. Irisului nr.11, sect.3 Bucureşti 24/02.03.2010 CAZACU BOGDAN
198 389/19.01.2011 A.J.V.P.S. BOTO
ŞANI Pietonalul Transilvaniei nr.4, parter mun. Botoşani 938/A/1999
199 651/28.01.2011 Asociaţia Oltenia a Colecţionarilor de Arme a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi Str. N. Bălcescu Nr.10 Loc Slatina jud. Olt 13/08.07.2010
200 695/01.02.2011 A.V.P.S. TURUL Str. Ecaterina Varga nr.10 Tg Mureş jud Mureş 90/28.09.2010
201 558/26.01.2011 A.V.P.S. BOIA Str.
Ştirbei Vodă nr.2, Bl.T1, ap.3 Rm. Vâlcea jud. Vâlcea 40483
202 838/01 02 2011 838/01.02.2011 Asociaţia Prieteni Pescari Filiala Suceava a
Prieteni Pescari Filiala
Suceava Str Depoului nr 16 Mun Suceava jud Suceava Str.
Depoului nr.16
Mun.
Suceava jud Suceava 9/2010/A/I din 02 03 2010 9/2010/A/I din 02.03.2010
203 831/07.02.2011 Asociaţia CLUBUL SPORTIV MOLDOVA SUCEAVA Str. Depoului nr.16 Mun. Suceava jud Suceava 40/2010/A/I din 07.12.2010
204 1006/14.02.2011 A.P.S. PRO PESCAR Str. N. Bălcescu Nr.10 Mun. Petroşani jud Hunedoara 7/08.02.2011
205 1776/14.03.2011 Asociaţia Pescarilor Cluj Str. Craiova nr.2-4 ap.7 Cluj-Napoca 41/2011 din 23.02.2011
206 1903/17.03.2011 FEDERA
ŢIA ROMÂN
Ă DE PESCUIT SPORTIV Str. O. Goga nr.7, Alba, Alba-Iulia 1/15.03.2011
207 2323/31.03.2011 A.V.P.S. "CORADO" Str. Ion Ursu nr.67, Constanţa 84/11.12.2009
208 2324/31.03.2011 A.V.P.M. "ACVILA CERNEI" Sat Motru Sec, com. Pades, jud.Gorj 2/12.10.2010
209 2529/06.04.2011 AVPS Getika Str. Cazărmii, nr.33, Bl.10, sc.A, ap.16 Slatina, jud Olt 3/04.02.2011
210 4166/02.06.2011 AVPS IEZERUL Topliţa, Str. Vilelor, nr.3/A, jud. Harghita 1/17.08.2010 OLARIU DUMITRU
211 4337/08.06.2011 AVPS "CAPATANA" - DEVA Deva, Str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22, jud Hunedoara 16/A/12.12.2003 Runcan Grigore
212 4336/08.06.2011 AVPS "PASTR
ĂVUL HUNEDOARA" Deva, Str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22, jud Hunedoara 21/A/10.05.2011 Runcan Grigore
213 4335/08.06.2011 AVPS "MUFLONUL BRAD" Luncoiu de Jos, nr134, jud Hunedoara 2/17.02.2011 Runcan Grigore
214 4818/28.06.2011 AS ''MORUNUL'' Alea Fizicienilor ,nr.6,Bl.3 B,sc 1,et.3,Ap.24 sect.3 Bucuresti
215 5260/18.07.2011 Asociatia de Pescuit Sportiv ''CARAS 2006'' CHILIA Calea Bucuresti,nr.12, Urziceni,Jud. Ialomita Strateanu Costin Virgil
216 5307/20.07.2011 Asociatia Pescarilor Sportivi Feroviari si Prietenii ''VALURI DE CRAP'' Alexandru Davila ,nr.1,Bl.96,Ap.228 Ga
koko
 
Mesaje: 86
Membru din: 08 Mar 2014, 05:29

Anterior

Înapoi la Discutii generale

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 0 vizitatori

cron